RODO
klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Informacja o polityce prywatności przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) gromadzone przez PHU Jan Wengrzyn za pośrednictwem tej witryny internetowej podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

1. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Do danych, jakie możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać, zalicza się:

 • dane przekazywane nam przez Ciebie w celu uzyskania konkretnej informacji lub usługi;
 • dane przeglądania (np. adres IP, lokalizacja, czas nawigacji) lub dane pochodzące z interakcji z naszą witryną internetową;
 • pliki Cookiem;
 • Dane pochodzące od podmiotów zewnętrznych lub z publicznych rejestrów.

2. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Gromadzone dane możemy przetwarzać do następujących celów:

 • Odpowiadanie na Twoje pytania pytania, dostarczanie informacji o naszych produktach, usługach oraz ofercie;
 • Dążenie do nawiązania relacji w odpowiedzi na zainteresowanie, utrzymywanie oraz rozwijanie tej relacji z Tobą;
 • Wysyłanie informacji handlowych, newsletterów, a także reklam;
 • Przekazywanie danych do podmiotów powiązanych i zależnych. Wspomniani partnerzy będą przetwarzali dane w celu wysyłania informacji handlowych, reklam produktów i usług.

3. KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH

Przekazywanie Danych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie Danych niezbędnych do świadczenia usługi lub dostarczenia produktu może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu.

4. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Dane mogą być udostępniane i przekazywane zaufanym podmiotom zewnętrznym, usługodawcom oraz partnerom biznesowym, bankom, firmom leasingowym, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa, ochrony praw lub własności reagowania na polecenia władz publicznych czy dochodzenia naszych praw przed organami sądowymi.

5. SPOSÓB POWIERZANIA DANYCH

W celu przetwarzania Danych w sposób opisany powyżej możemy przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać takie Dane w cyfrowych lub fizycznych bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w naszym imieniu. Zarządzanie bazami Danych i przetwarzanie Danych jest ograniczone do celów przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie ochrony danych.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane przechowujemy w naszych systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych.

Gdy Dane przestaną być niezbędne do celów, do których są przetwarzane, są usuwane lub przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację osób, których Dane dotyczą, pod warunkiem, że nie jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do przechowywania takich Danych. Możemy nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony naszych interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów lub z przetwarzania Danych.

Dane przetwarzane do celów marketingowych są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

7. ADMINISTRATOR DANYCH

PHU Jan Wengrzyn z siedzibą w (59-225) Jaroszówce 58, Polska pełni funkcję Administratora Danych Osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez niego na zasadach określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

8. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować przez adres email biuro@wengrzyn.com , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

9. TWOJE PRAWA ODNOŚNIE DO TWOICH DANYCH

Możesz korzystać w sposób określony właściwymi przepisami ze swoich praw, do których należą:

 • Prawo dostępu: prawo do uzyskiwania od administratora potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak – do domagania się dostępu do swoich danych osobowych;
 • Prawo do korekty: prawo do uzyskania u Administratora korekty swoich danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych:
 • Prawo do wykreślenia: prawo do uzyskania od nas usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki w przypadkach, gdy wystąpisz z takim żądaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: prawo do uzyskania u Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego;
 • Prawo do wniesienia skargi: jeśli uznasz, że przetwarzanie danych odbyło się w sposób niezgodny z prawem lub obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, masz prawo wnieść skargę do:

Urząd Ochrony Danych Osobowych|
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01